Elnökség ügyrendje


ELNÖKSÉGI ÜGYREND

 

I. HIVATKOZÁS

 A Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség Alapszabálya kimondja:

11. § A vezető szervek

A Szövetség a feladatok ellátására a folyamatos működés biztosítására, a működés törvényes ellenőrzésére, a Szövetség képviseletére Elnökséget, Ellenőrző Bizottságot és tisztségviselőket választ, illetve bizottságokat hozhat létre. Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, az állandó és az ad hoc bizottság/ok működésének részletes szabályait az ügyrend határozza meg. A Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

12. § Elnökség

(1) Az Elnökség tizenegy tagú testület, amely az elnökből, az előző elnökből, a jelölt elnökből, titkárból és 7 elnökségi tagból áll.

(2) Az Elnökséget a Közgyűlés, a rendes és egyéni tagokból három évre választja: az elnököt és elnökség tagjait titkos szavazással. A titkárt az elnökségi tagok választják titkos szavazáson, egyszerű többséggel.

(3) A Közgyűlés háromévente jelölt elnököt választ. A jelölt elnök az e pozícióban eltöltött három év elteltével a Szövetség elnökévé válik három évi időtartamra. A jelenlegi elnök mandátumának lejártakor az új Elnökségnek - előző elnöki minőségben - három évre tagja marad.

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.)               A Szövetség képviselete

a)      Az elnökség tagjai a Szövetség képviseletében csak az elnökséggel egyeztetett és jóváhagyott véleményt nyilváníthatnak.

b)      Szakmai és ad hoc bizottságokban csak az Elnökség által delegált elnökségi tag vehet részt. Sürgős esetben a Bizottság első ülésére az elnök jogosult delegált tagok küldeni, melyet az Elnökségi következő ülésén megtárgyal.

c)      Amennyiben az elnökségi tagok bármelyike a Szövetség nevében felkérést kap fizetett szakértői munkára, akkor a szerződést a megbízónak a Szövetséggel kell kötnie.

 

2.)           Aláírási jog

  1. a.)    Banki aláírás: elnök, jelölt elnök és a tiktár végezhet 500.000 (ötszázezer) Ft-os értékhatárig banki műveleteket megbízás alapján, illetve az elnök tájékoztatása mellett, azzal a fenntartással, hogy legkésőbb a következő elnökségi ülésen írásban be kell számolnia az elnökség felé az ezzel kapcsolatosan megtett lépésekről.
  2. b.)    Szerződések és megállapodások megkötésére az Elnökség többségi szavazata alapján az elnök, titkár és jelölt elnök közül bármelyik két fő jogosult.

 

3.)           Kiadások, beruházások jóváhagyása

a)      Az elnök vagy a titkár havi 500.000 (ötszázezer) Ft-ot meg nem haladó értékhatárig szabadon rendelkezhet a szükséges kiadások felett. A kiadásokat számlákkal igazolják.

b)      Az ezt a határt meghaladó működési költségekre, illetve beruházásokra kötelezettségvállalás csak az Elnökség többségi jóváhagyása mellett eszközölhető. Mind a beszerzésekről, mind a beruházásokról a következő elnökségi ülésen kötelező írásban beszámolni.

 

4.)           A Szövetség pecsétjeinek használatáról

a)      A Szövetségnek négy körbélyegzője van: elnök, előző elnök, jelölt elnök és titkár megjelöléssel.

b)      A Szövetség 3 db hosszú bélyegzőjéből egy a titkárságon az elnöknél, egy a könyvelőnél és egy a titkárnál van.

 

5.)           A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése

16. § Ellenőrző Bizottság

  • A Közgyűlés öt naptári évre választott három fős Ellenőrző Bizottságot hoz létre, mely egy elnökből és két tagból áll.
  • Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség pénzgazdálkodásának ellenőrzése, a vállalkozói tevékenység hatékony működésének kontrollálása.
  • Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség gazdálkodásáról készült - a Közgyűlésen a tagság elé terjesztendő - éves jelentését az aláírásával hitelesíti.
  • Elnökségi tag az Ellenőrző Bizottságba nem választható, de az Ellenőrző Bizottság elnöke az Elnökség ülésein meghívottként részt vehet.

Az Elnökség külső szakértőt is felkérhet, ha szükségesnek tartja.

 

6.)           Az elnökségi ülések rendje

a)         Az elnökség általában havonta egy alkalommal ülésezik.

b)        Az ülés időpontját a tagok többségének javaslatára, egyet nem értés esetén az elnök, távolléte esetén a jelölt elnök döntése alapján tűzik ki.

c)         Az elnökségi ülés helyszíne a Szövetség székhelye mellett egyéb, az elnökségi tagokkal egyeztetett helyszín is lehet. Egyet nem értés esetén az elnökségi ülés színhelye a Szövetség székhelye.

d)        Az elnökségi ülés napirendi pontjairól az elnökség tagjait legalább egy héttel a tervezett időpont előtt az elnöknek vagy a titkárnak írásban (elektronikus levélben) értesítenie kell. Rendkívüli ülés e-mail és telefon segítségével egyeztetve is összehívható, azonban az ott elhangzottakat – amennyiben az elnökségi tagok többsége nincs jelen – a következő rendes elnökségi ülésen is meg kell tárgyalni.

e)         Az elnökségi ülések napján, az elnökségi ülés elején minden elnökségi tagnak joga van javaslatot tenni a napirend kiegészítésére. A napirend módosításáról az elnökség többségi szavazata dönt, abban az esetben, ha mindenki jelen van.

f)         Az ülés akkor határozatképes, ha a határozathozatal során legalább hat elnökségi tag jelen van.

g)        Az ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében a jelölt elnök szava dönt.

h)        Az elnökségi ülések a tárgyalt témától függően lehetnek nyilvánosak vagy zártak. A nyilvános ülésen a tagok is részt vehetnek. Erről a döntést az elnökség hozza meg.

i)          Az elnökség üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

7.)           Elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetése

a)         Az elnökségi határozatokat külön, kiemelten meg kell fogalmazni, amennyiben különvélemény van, azt külön rögzíteni kell.

b)        Az elnökségi ülést követő 5 munkanapon belül az elnökségi ülést vezető a jegyzőkönyvet elektronikus formában elkészíti, és ebben a formában továbbítja az elnökségi tagoknak.

c)         A jegyzőkönyv hitelesítők személyét az elnökség a jelenlévők közül az elnökségi ülés megkezdésekor jelöli ki.

d)        A hitelesített jegyzőkönyvet a titkárnő iktatja és archiválja.

 

8.)           Az elvégzett feladatok ellenőrzése:

a)      A két elnökségi ülés között elvégzett feladatok teljesítéséről az érintettek az elnökségi ülés elején röviden beszámolnak.

b)      Amennyiben személyesen nem tudnak megjelenni, beszámolójukat a titkárnak írásban – e-mail, fax, levél - elküldik.

 

9.)           Kapcsolattartás az elnökség tagjai között

a)      Az elnökség tagjai között az alap kommunikációs forma az e-mail kapcsolat. A leveleket a küldőnek a visszaigazolás kérésével kell elküldenie. A visszaigazolás elküldését a tagoknak minden esetben engedélyezni kell.

b)      A „sürgős” jelöléssel érkezett üzenetekre azonnali reflexió szükséges. Amennyiben 24 órával a küldést és elolvasást követően nem érkezett reagálás a feltett kérdésre, a válasz a beérkezett vélemények alapján készül el.

c)      „Sürgős” esetben és kiemelt fontosság esetén, az elnökségi tagok az előzetesen megadott mobil telefonszámon értesítik egymást.

 

10.)       Az elnökség tagjainak tájékoztatása a beérkezett információkról

 

a)      A Szövetségünkhöz beérkezett információs anyagokat az elnökség tagjainak egy munkanapon belül továbbítani kell, bárkihez is címezték.

b)      Az elnökségi ülések közötti időszak eseményeiről lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a következő elnökségi ülésen be kell számolni és a kapcsolódó anyagokat meg kell küldeni

 

III. RÉSZLETES FELADATOK

1.)     Az Elnökség feladatai

a)        Az Elnökség havonta, de legalább 3 havonta ülést tart, mely során

b)        irányítja és szervezi a Szövetség folyamatos működését, koordinálja a területi szervezetek munkáját

c)        előkészíti a Szövetség éves munkatervét, programját, s ellenőrzi a jóváhagyott munkaterv végrehajtását

d)       kialakítja, végrehajtja és képviseli a Szövetség járóbeteg szakellátással kapcsolatos szakmai álláspontját, feladatait,

e)        összehívja a Közgyűlést

f)         gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról

g)        kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a Szövetség költségvetését, zárszámadását

h)        felel a Szövetség professzionális és átlátható pénzügyi gazdálkodásáért és erről legalább évente egyszer írásban beszámol a tagságnak

i)          aktualizált nyilvántartást vezet a tagokról és a tagdíjfizetésről

j)          dönt a rendes és egyéni tagok tagfelvételéről, a tiszteletbeli tagokra vonatkozóan javaslatot tesz a Közgyűlésnek

k)        irányítja és szervezi a Szövetség céljainak megvalósulása érdekében kifejtett vállalkozói tevékenységet

l)          javaslatot tesz díjak, kitüntetések, jutalmazások odaítélésre, a nemzetközi, vagy hazai szervezésű rendezvényeken történő részvételre

m)      jogosult ad hoc bizottságok felállítására

n)        menedzseli és kezeli az aktuális problémákat

o)        beszámol az Elnökségi tagok munkájáról az éves Közgyűlésen és ha valamelyik választott Elnökségi tag sorozatosan elmulasztja a reá szabott feladatok elvégzését, akkor felmentésének javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti döntés céljából

p)        A Szövetség felé érkező konkrét felkérés, szakmai véleménykérés esetén az elnökség dönt, ki képviselje a Szövetséget a megfelelő fórumon.

q)        jogosult más szervezetekbe tagot/tagokat delegálni

2.) Az elnök feladatai

13. § Elnök

A Szövetség Elnöke jogosult a Szövetség képviseletére, vezeti a Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit, ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reá bízott feladatokat. … Az elnöknek tájékoztatási kötelezettsége van a tagság felé. A szakmai munkáról, beszerzett információikról az elnöknek a tagság felé kéthavonta elektronikus levélben be kell számolnia.

Ezzel párhuzamosan minden közgyűlésre az elnökbeszámolót készít ez elmúlt időszak tevékenységéről, amelyet a meghívóval együtt a közgyűlés előtt valamennyi tagnak megküldeni köteles elektronikusan. Az elnöki beszámolót a tagság szavazásával fogadja el.

a)      a Szövetség Elnöke jogosult a Szövetség képviseletére

b)      vezeti a Közgyűlést, valamint az elnökség üléseit

c)      szervezi és irányítja –az elnökség jóváhagyása mellett- a Szövetség munkáját

d)     a Szövetség szakmai stratégiájának kidolgozása

e)      előkészíti az éves munkatervet és ellenőrzi annak végrehajtását

f)       ellenőrzi az elnökségi határozatokból következő határidőket és azok végrehajtását

g)      kapcsolatot tart a Szövetség jogi tanácsadójával

h)      ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reá bízott feladatokat.

i)        akadályoztatása esetén, annak időtartamára feladatait a jelölt elnök, illetve a titkár látja el

j)        jogosult a Szövetség elnök feliratú körbélyegzőjének használatára

k)      valamennyi elnökségi tag feladatával kapcsolatosan konzultatív kapcsolatot tart

l)        szervezi és összehangolja az éves kongresszussal kapcsolatos tevékenységeket

m)    valamennyi szerződés és megállapodás folyamatosságát követi, felügyeli

n)       külső kapcsolattartás

 

3.) Az előző és jelölt elnök feladatai

A jelölt elnök, akadályoztatása esetén előző elnök, feladat- és hatásköre megegyezik az elnökével azzal, hogy azt a helyettesítésre megszabott rend szerint, az elnök időszaki vagy tartós akadályoztatása esetén gyakorolhatják.

Előző és jelölt elnökök helyettesítési feladatai

A Szövetség jelölt elnöke, akadályoztatása esetén előző elnök, az elnök akadályoztatása esetén jogosultak a Szövetség képviseletére, ellátják a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reájuk bízott feladatokat.

a)      A Szövetség jelölt elnöke jogosult a Szövetség képviseletére

b)      ellátja a Közgyűlés, illetve az elnökség által reája bízott feladatokat

c)      Az elnök akadályoztatása esetén, annak időtartamára feladatait látja el

d)     kiemelt feladata a folyamatos tagtoborzás, mellyel kapcsolatosan munkatervet készít, munkája eredményéről negyedévenként elnökségi ülésen beszámol.

 

4.) A titkár feladatai

15. § A Szövetség Titkára vezeti és összehangolja, a Szövetség operatív munkáját, felel a Szövetség adminisztrációs rendjéért, ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés, valamint az Elnökség e tisztséghez rendel. Feladatának részleteit az Elnökségi Ügyrend határozza meg.

a)      A Szövetség titkára vezeti és összehangolja a Szövetség operatív munkáját

b)      felel a Szövetség adminisztrációs rendjéért

c)      irányítja és felügyeli a titkárság munkáját (levelezések, archiválások, stb.)

d)     a taglista aktualizált vezetésének megszervezése, ellenőrzése

e)      kapcsolatot tart a tagsággal és az elnökségi tagokkal

f)       megfogalmazza és kiküldi az elnökségi körleveleket

g)      előkészíti az elnökségi üléseket

h)      a Szövetség web oldalának tartalmi anyagát elnökséggel közösen szolgáltatja

i)        jogosult a Szövetség titkár feliratú körbélyegzőjének használatára

 

Az Elnökségi Ügyrend az elnökségi munka során többségi szavazattal módosítható. Az elnökségi tagok további vállalt feladatai és az elnökségi ülések jegyzőkönyvében határozatként rögzített feladatok az Elnökségi Ügyrend mellékletét képezik.

Az Elnökségi Ügyrend jelen formájában 2011. október 20-án került elfogadásra, melyet valamennyi elnökségi tag aláírásával igazolva hitelesít.

Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény 2019.04.09
2019-04-10

Sajtóközlemény 2018.07.09
2018-07-10

Sajtóközlemény
2017-06-23

Se pénz, se posztó ...
2017-05-04

Járóbeteg szakellátási konzultáció
2016-03-21
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000