Elnökség ügyrendje


ELNÖKSÉGI ÜGYREND

 

I. HIVATKOZÁS

 

A Medicina2000 Magyar Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség Alapszabálya kimondja:

 

11. § A vezető szervek

A Szövetség a feladatok ellátására a folyamatos működés biztosítására, a működés törvényes ellenőrzésére, a Szövetség képviseletére Elnökséget, Felügyelő Bizottságot és tisztségviselőket választ, illetve bizottságokat hozhat létre. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az állandó és az ad hoc bizottság/ok működésének részletes szabályait ügyrend határozza meg. A Közgyűlés, illetve az Elnökség és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

12. § Elnökség

1.) Az Elnökség két Közgyűlés között a Szövetség irányító és végrehajtó szerve, amely tizenegy tagú testület, az elnökből, két elnökhelyettesből, titkárból és 7 elnökségi tagból áll. A vezető tisztségviselők a megválasztott intézményi (jogi személy) tagok képviselői (továbbiakban vezető tisztségviselők).

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

2.) Az Elnökséget a Közgyűlés, a rendes tagokból három évre választja: az Elnököt és az Elnökség tagjait titkos szavazással.

 

3.) A Közgyűlés max. 4 elnökségi póttagot is választ, akik a mandátum időszakában kilépő elnökségi tagok helyére automatikusan felvehetők, akik tanácskozási joggal már az Elnökség munkájában is részt vehetnek. A jelölt listán szereplők, de az elnökségbe be nem kerülők válnak „pót” taggá. Őket az Elnökség az elnökségi tagokról szóló szavazás sorrendjében – az őket póttagként megválasztó közgyűlésen a leadott a rájuk leadott szavazatok mennyiségének függvényében kialakított sorrend alapján – közgyűlés tartása nélkül hívhatja be a kilépő elnökségi tag helyére. A póttagok mandátuma az elnökségi tagok eredeti mandátumáig tart, azaz az elnökség újraválasztásakor a póttagok is újraválasztásra kerülnek.

4.) Az Elnökség működése

Az Elnökség legalább 3 havonta ülést tart, mely során

 • irányítja és szervezi a Szövetség folyamatos működését, koordinálja a területi szervezetek munkáját;
 • előkészíti a Szövetség éves munkatervét, programját, s ellenőrzi a jóváhagyott munkaterv végrehajtását;
 • összehívja a Közgyűlést;
 • gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
 • kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség költségvetését, zárszámadását;
 • felel a Szövetség professzionális és átlátható pénzügyi gazdálkodásáért és erről legalább évente egyszer írásban beszámol a tagságnak;
 • aktualizált nyilvántartást vezet a tagokról és a tagdíjfizetésről;
 • dönt a tagfelvételéről, a tiszteletbeli tagokra vonatkozóan javaslatot tesz a Közgyűlésnek;
 • irányítja és szervezi a Szövetség céljainak megvalósulása érdekében kifejtett vállalkozói tevékenységet;
 • javaslatot tesz díjak, kitüntetések, jutalmazások odaítélésre, a nemzetközi, vagy hazai szervezésű rendezvényeken történő részvételre;
 • jogosult ad hoc bizottságok felállítására;
 • menedzseli és kezeli az aktuális problémákat;
 • beszámol az Elnökségi tagok munkájáról az éves Közgyűlésen, és ha valamelyik választott Elnökségi tag sorozatosan elmulasztja a reá szabott feladatok elvégzését, akkor felmentésének javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti döntés céljából;
 • A Szövetség felé érkező konkrét felkérés, szakmai véleménykérés esetén az elnökség dönt, ki képviselje a Szövetséget a megfelelő fórumon.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.)             A Szövetség képviselete

a)     Az elnökség tagjai a Szövetség képviseletében csak az elnökséggel egyeztetett és jóváhagyott véleményt nyilváníthatnak.

b)     Szakmai és ad hoc bizottságokban csak az elnökség által delegált tag vehet részt. Sürgős esetben a bizottság első ülésére az Elnök jogosult delegált tagot küldeni, melyet az elnökség a következő ülésén megtárgyal.

 

 

c)     Amennyiben az elnökségi tagok bármelyike a Szövetség nevében felkérést kap fizetett szakértői munkára, akkor a szerződést a megbízónak a Szövetséggel kell kötnie.

 

2.)             Aláírási jog

 1. a.)   Banki aláírás: az elnök önállóan vagy a két elnökhelyettes együttesen.
 2. b.)   Szerződések és megállapodások megkötésére az Elnökség többségi szavazata alapján az elnök önállóan, az elnökhelyettesek pedig együttesen jogosultak.

 

3.)             Kiadások, beruházások jóváhagyása

a)     Az elnök önállóan vagy a két elnökhelyettes együttesen havi 500.000 (ötszázezer) Ft-ot meg nem haladó értékhatárig szabadon rendelkezhet a szükséges kiadások felett. A kiadásokat számlákkal igazolják, és félévente beszámolnak az elnökségnek.

b)     Az ezt a határt meghaladó működési költségekre, illetve beruházásokra kötelezettségvállalás csak az Elnökség többségi előzetes jóváhagyása mellett eszközölhető. Mind a beszerzésekről, mind a beruházásokról a következő elnökségi ülésen kötelező írásban beszámolni.

 

4.)             A Szövetség pecsétjeinek használatáról

a)     A Szövetségnek két körbélyegzője van: elnök és titkár megjelöléssel.

b)     A Szövetség 2 db hosszú bélyegzőjéből egy a titkárságon az elnöknél, egy a könyvelőnél van.

 

5.)             A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése

 

A szövetség gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, az alapszabály és saját ügyrendje szerint.

 

Az Elnökség külső szakértőt is felkérhet, ha szükségesnek tartja.

 

6.)             Az elnökségi ülések rendje

a)       Az elnökség legalább 3 havonta ülésezik.

b)       Az ülés helyszínét és időpontját az elnök, távolléte esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes döntése alapján tűzik ki. Az ülés helyszínének és időpontjának kialakítása során az elnök egyeztet az elnökségi tagokkal rendelkezésre állásukról, igyekszik a határozatképességet megteremteni.

c)       Az elnökségi ülés helyszíne a Szövetség székhelye mellett egyéb, az elnökségi tagokkal egyeztetett helyszín is lehet. Egyet nem értés esetén az elnökségi ülés helyszíne a Szövetség székhelye.

d)       Az elnökségi ülés napirendi pontjairól az elnökség tagjait legalább egy héttel a tervezett időpont előtt az elnöknek vagy a titkárnak írásban (elektronikus levélben) értesítenie kell. Rendkívüli ülés e-mail és telefon segítségével egyeztetve is összehívható, azonban az ott elhangzottakat – amennyiben az elnökségi tagok többsége nincs jelen – a következő rendes elnökségi ülésen is meg kell tárgyalni.

e)       Az elnökségi ülés elején minden elnökségi tagnak joga van javaslatot tenni a napirend kiegészítésére. A napirend módosítására akkor kerülhet sor, ha azt az elnökség többsége (6 fő) elfogadja.

f)        Az ülés akkor határozatképes, ha a határozathozatal során legalább hat elnökségi tag jelen van.

g)       Az ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az elnök által megnevezett elnökhelyettes szava dönt.

h)       Az elnökségi ülések általában nyilvánosak a tagok számára, de a tárgyalt témától függően lehetnek zártak is. Amennyiben az ülés zártkörű, ennek tényét az ülést összehívó előre rögzíti a meghívóban.

i)        Az elnökség üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

7.)             Elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetése

a)       Az elnökségi határozatokat külön, kiemelten meg kell fogalmazni, amennyiben különvélemény van, azt külön rögzíteni kell.

b)       Az elnökségi ülést követő 5 munkanapon belül az elnökségi ülést vezető a jegyzőkönyvet elektronikus formában elkészíti, és ebben a formában továbbítja az elnökségi tagoknak.

c)       A jegyzőkönyv hitelesítők személyét az elnökség a jelenlévők közül az elnökségi ülés megkezdésekor jelöli ki.

d)       A hitelesített jegyzőkönyvet a titkárnő iktatja és archiválja.

 

8.)             Az elvégzett feladatok ellenőrzése:

a)       A két elnökségi ülés között elvégzett feladatok teljesítéséről az érintettek az elnökségi ülés elején röviden beszámolnak.

b)       Amennyiben személyesen nem tudnak megjelenni, beszámolójukat a titkárnak írásban – e-mail, fax, levél - elküldik.

 

9.)             Kapcsolattartás az elnökség tagjai között

a)       Az elnökség tagjai között az alap kommunikációs forma az e-mail kapcsolat. A leveleket a küldőnek a visszaigazolás kérésével kell elküldenie. A visszaigazolás elküldését a tagoknak minden esetben engedélyezni kell. A levélre való válaszadás határidejét a küldő határozza meg.

b)       A „sürgős” jelöléssel érkezett üzenetekre azonnali reflexió szükséges. Amennyiben 24 órával a küldést és elolvasást követően nem érkezett reagálás a feltett kérdésre, a válasz a beérkezett vélemények alapján készül el.

c)       „Sürgős” esetben és kiemelt fontosság esetén, az elnökségi tagok az előzetesen megadott mobil telefonszámon értesítik egymást.

 

10.)         Az elnökség tagjainak tájékoztatása a beérkezett információkról

a)       A Szövetségünkhöz beérkezett információs anyagokat az elnökség tagjainak egy munkanapon belül továbbítani kell a titkárság részére.

b)       Az elnökségi ülések közötti időszak eseményeiről lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a következő elnökségi ülésen be kell számolni és a kapcsolódó anyagokat meg kell küldeni

 

III. RÉSZLETES FELADATOK

1.)     Az Elnökség feladatai

a)       Az Elnökség havonta, de legalább 3 havonta ülést tart, mely során

b)      irányítja és szervezi a Szövetség folyamatos működését, koordinálja a területi szervezetek munkáját

c)       előkészíti a Szövetség éves munkatervét, programját, s ellenőrzi a jóváhagyott munkaterv végrehajtását

d)      kialakítja, végrehajtja és képviseli a Szövetség járóbeteg szakellátással kapcsolatos szakmai álláspontját, feladatait,

e)       összehívja a Közgyűlést

f)        gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról

g)      kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a Szövetség költségvetését, zárszámadását

h)      felel a Szövetség professzionális és átlátható pénzügyi gazdálkodásáért és erről legalább évente egyszer írásban beszámol a tagságnak

i)        aktualizált nyilvántartást vezet a tagokról és a tagdíjfizetésről

j)        dönt a rendes tagok tagfelvételéről, a tiszteletbeli tagokra vonatkozóan javaslatot tesz a Közgyűlésnek

k)      irányítja és szervezi a Szövetség céljainak megvalósulása érdekében kifejtett vállalkozói tevékenységet

l)        javaslatot tesz díjak, kitüntetések, jutalmazások odaítélésre, a nemzetközi, vagy hazai szervezésű rendezvényeken történő részvételre

 

 

m)     jogosult ad hoc bizottságok felállítására

n)      menedzseli és kezeli az aktuális problémákat

o)      beszámol az Elnökségi tagok munkájáról az éves Közgyűlésen és ha valamelyik választott Elnökségi tag sorozatosan elmulasztja a reá szabott feladatok elvégzését, akkor felmentésének javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti döntés céljából

p)      A Szövetség felé érkező konkrét felkérés, szakmai véleménykérés esetén az elnökség dönt, ki képviselje a Szövetséget a megfelelő fórumon.

q)      jogosult más szervezetekbe tagot/tagokat delegálni

2.) Az elnök feladatai

13. § Elnök

A Szövetség Elnöke önállóan jogosult a Szövetség képviseletére, vezeti a Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit, ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reá bízott feladatokat. Az Elnöknek tájékoztatási kötelezettsége van a tagság felé. A szakmai munkáról, beszerzett információikról az Elnöknek a tagság felé kéthavonta elektronikus levélben be kell számolnia.

Ezzel párhuzamosan minden Közgyűlésre az Elnök beszámolót készít ez elmúlt időszak tevékenységéről, amelyet a meghívóval együtt a Közgyűlés előtt valamennyi tagnak megküldeni köteles elektronikusan. Az Elnöki beszámolót a tagság szavazásával fogadja el.

a)     a Szövetség Elnöke jogosult a Szövetség képviseletére

b)     vezeti a Közgyűlést, valamint az elnökség üléseit

c)     szervezi és irányítja –az elnökség jóváhagyása mellett- a Szövetség munkáját

d)     a Szövetség szakmai stratégiájának kidolgozása

e)     előkészíti az éves munkatervet és ellenőrzi annak végrehajtását

f)      ellenőrzi az elnökségi határozatokból következő határidőket és azok végrehajtását

g)     kapcsolatot tart a Szövetség jogi tanácsadójával

h)     ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reá bízott feladatokat.

i)      akadályoztatása esetén, annak időtartamára feladatait az Elnök által kijelölt elnökhelyettes, illetve a titkár látja el

j)      jogosult a Szövetség elnök feliratú körbélyegzőjének használatára

k)     valamennyi elnökségi tag feladatával kapcsolatosan konzultatív kapcsolatot tart

l)      szervezi és összehangolja az éves konferenciával kapcsolatos tevékenységeket

m)   valamennyi szerződés és megállapodás folyamatosságát követi, felügyeli

n)      külső kapcsolattartás


 

3.) Az elnökhelyettes feladatai

14. § Elnökhelyettesek

1.) A Szövetség két helyettes elnöke az Elnök akadályoztatása esetén önállóan jogosultak a Szövetség képviseletére, ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által reája bízott feladatokat. Az elnökhelyetteseket a Közgyűlés választja meg, az adott helyzetben helyettesét az elnök nevezi meg.

Helyettesítési feladatok:

a)     A Szövetség elnökhelyettesei is jogosultak a Szövetség képviseletére

b)     ellátja a Közgyűlés, illetve az elnökség által reája bízott feladatokat

c)     Az elnök akadályoztatása esetén, annak időtartamára feladatait látja el

d)     kiemelt feladata a folyamatos tagtoborzás, mellyel kapcsolatosan munkatervet készít, munkája eredményéről negyedévenként elnökségi ülésen beszámol.

 

4.) A titkár feladatai

15. § Titkár

A Szövetség Titkára – az Elnökség tagja – vezeti és összehangolja, a Szövetség operatív munkáját, felel a Szövetség adminisztrációs rendjéért, ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés, valamint az Elnökség e tisztséghez rendel. Feladatának részleteit az Elnökségi Ügyrend határozza meg. A Titkárt az Elnökség választja meg nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

a)     A Szövetség titkára vezeti és összehangolja a Szövetség operatív munkáját

b)     felel a Szövetség adminisztrációs rendjéért

c)     irányítja és felügyeli a titkárság munkáját (levelezések, archiválások, stb.)

d)     a taglista aktualizált vezetésének megszervezése, ellenőrzése

e)     kapcsolatot tart a tagsággal és az elnökségi tagokkal

f)      megfogalmazza és kiküldi az elnökségi körleveleket

g)     előkészíti az elnökségi üléseket

h)     a Szövetség web oldalának tartalmi anyagát elnökséggel közösen szolgáltatja

i)      jogosult a Szövetség titkár feliratú körbélyegzőjének használatára

 

 

 

Az Elnökségi Ügyrend az elnökségi munka során többségi szavazattal módosítható. Az elnökségi tagok további vállalt feladatai és az elnökségi ülések jegyzőkönyvében határozatként rögzített feladatok az Elnökségi Ügyrend mellékletét képezik.

 

Az Elnökségi Ügyrend jelen formájában 2017. július 27-én került elfogadásra, melyet valamennyi elnökségi tag aláírásával igazolva hitelesít.

 

 

Dr. Pásztélyi Zsolt

 

Dr. Polák László

 

Dr. Tóth Tibor

 

Dr. Bodroghelyi László

 

Dr. Kiss Marianna

 

 

 

Kiss Ilona

 

Dr. Kóti Tamás

 

Dr. Lehoczky Péter Gábor

 

Dr. Papik Kornél

 

Dr. Pál Miklós

 

Szemán Éva

 

 

 

 

 

 

Az Elnökségi Ügyrend 1. sz. melléklete

 

Az elnökségi tagok általános feladataikon túl vállalt egyéb feladatai

 

 1. Jogszabály tervezetek véleményezése, értékelése és gondozása.
 2. Regionális képviseletek az elnökség jóváhagyása szerint.
 3. Finanszírozási kérdések felügyelete, az ezzel kapcsolatos teendők ellátása.
 4. Az elnökség adminisztratív munkájának ellenőrzése
 5. Kapcsolattartás a MOK Járóbeteg Szakellátási Csoportjával, valamint a MESZK Járóbeteg Szakellátási Tagozatával
 6. Alapszabály módosítás előkészítése
 7. Jogi tanácsadás, jogszabályokról tájékoztató levél szerkesztése
 8. Vállalkozó járóbeteg ellátók összefogása, szervezése
 9. Integrált intézmények, szakambulanciák összefogása, Szövetségi koordinációja.

10.  A Szövetség PR tevékenységének támogatása.

 

Bejelentkezés
Hírek
Sajtóközlemény - 2024.06.11.
2024-06-10

Sajtóközlemény - 2024.06.05.
2024-06-06

Sajtóközlemény - 2023.05.24.
2023-05-26

Sajtóközlemény - 2023. laborelőjegyzésekről
2023-05-08

Sajtóközlemény - 2023.03.02.
2023-03-07
 
© 2012 Minden jog fenntartva Medicina 2000